آموزش ریاضی دشتستان


+ جذر تقریبی

محاسبه جذر تقریبی دوم راهنمایی ص62

میخواهیم جذر تقریبی 68 را بدست آوریم. فرض کنیم 68 مساحت یک مربع است و می خواهیم طول ضلع این مربع را بدست آوریم. اگر طول ضلع این مربع را a سانتی متر بنامیم داریم:   a^2=68 … a =√68

مساحت مربع زیر 68 سانتی متر است بنابراین اندازه ضلع آن تقریبا .../8 (عددی بین 8 و 9). روی اضلاع آن به اندازه 8 سانتی متر جدا می کنیم و خط هایی موازی اضلاع روبه رو آنها می کشیم میبینیم که مربع از چهار قسمت تشکیل می شود. اندازه ضلع مربع که پاسخ جذر 68 است از 8 سانتی متر کمی بیشتر است بیایید آن را X بنامیم بنابراین باید مقدار X را پیدا کنیم و با 8 جمع کنیم تا اندازه تقریبی مربع (همان جذر عدد 68) بدست آید.

با نوشتن رابطه بین چهار قسمت ایجاد شده روی مربع و مساحت مربع اصلی ... مقدار X را پیدا می کنیم. دقت کنید که از مربع به ضلع X به علت کوچک بودن صرف نظر میکنیم. لازم به ذکر است که چون از مربع به ضلع X صرف نظر کرده ایم جذر عدد 68 تقریبی است.

آپلود عکس رایگان و دائمی

...

 

آپلود عکس رایگان و دائمی ...