آموزش ریاضی دشتستان


+ خواندن اعداد بزرگ

در این پست بنا به درخواست یکی از دانش آموزان عزیز نحوه ی خواندن اعداد بزرگ آموزش داده شده است ... تا کنون ما در زندگی روزمره با اعدادی از قبیل ده، صد، هزار، میلیون و میلیارد سروکار داشته ایم و به جز ریاضیدان ها کمتر کسی با ادامه ی این اعداد آشنا است. 

Number of zeros U.S. & scientific community Other countries
3 thousand thousand
6 million million
9 billion 1000 million (1 milliard)
12 trillion billion
15 quadrillion 1000 billion
18 quintillion trillion
21 sextillion 1000 trillion
24 septillion quadrillion
27 octillion 1000 quadrillion
30 nonillion quintillion
33 decillion 1000 quintillion
36 undecillion sextillion
39 duodecillion 1000 sextillion
42 tredecillion septillion
45 quattuordecillion 1000 septillion
48 quindecillion octillion
51 sexdecillion 1000 octillion
54 septendecillion nonillion
57 octodecillion 1000 nonillion
60 novemdecillion decillion
63 vigintillion 1000 decillion
66 - 120   undecillion - vigintillion
303 centillion  
600   centillion

منبع: http://www.jimloy.com