آموزش ریاضی دشتستان


+ اثبات رابطه فیثاغورس

اثبات رابطه فیثاغورس

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

دو مربع مساوی به ضلع a+b را به صورت بالا قسمت کرده ایم در شکل یک دو خط موازی با اضلاع a+b نظیر شکل رسم کرده ایم. در شکل دوم نیز مربع به ضلع c را مانند شکل، درون مربع به ضلع a+b ایجاد کرده ایم، داریم:

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

این اثبات برای دانش آموزان سال سوم راهنمایی نیز به راحتی قابل درک و تفهیم است از دانش آموزان بخواهید که برای شکل 3 تساوی هایی نوشته و تساوی فیثاغورس را کشف کنند. این کار برای دانش آموزان بسیار جذاب است.

همکار عزیزان جهت مشاهده 98 اثبات برای رابطه فیثاغورس اینجا کلیک نمایند.