آموزش ریاضی دشتستان


+ دانلود نمونه سوالات ریاضی مقطع پیش دانشگاهی

دیفرانسیل 1 و 2 رشته ی ریاضی

 • دیفرانسیل 1
 1. هماهنگ کشوری - دی ماه 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 2. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 3. ایثارگران اراک - دی ماه 86 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 4. ناحیه 1 اراک - شهریور 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. شاهد اراک - دی ماه 84 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. ناحیه 2 اراک - دی ماه 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. هماهنگ کشوری - دی ماه 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 8. هماهنگ کشوری - دی ماه 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. هماهنگ کشوری - اسفند ماه 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. آبان 81 - مبحث دنباله ها 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 12. شهید بهشتی تهران - روزانه - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 13. شهید بهشتی تهران - شبانه - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 14. شهید بهشتی تهران - اسفند 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 15. دی ماه 79
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 16. شاهد اراک
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 • دیفرانسیل 2
 1. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 2. هماهنگ کشوری - تیر 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 4. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 5. شاهد اراک - اردیبهشت 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 7. هماهنگ کشوری - تیر 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 8. خرداد 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 9. شهید بهشتی تهران - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 10. شهید بهشتی تهران - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 

 11. هماهنگ کشوری -تیر 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 12. شهید بهشتی تهران -اسفند 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 

ریاضیات گسسته رشته ی ریاضی

 

 1. علامه طباطبایی اراک - اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 3. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 4. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 5. هماهنگ کشوری - دی ماه 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 


 7. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 8. شهید بهشتی تهران - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. شهید بهشتی تهران - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. پیش دانشگاهی آبسال تهران
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. شاهد اراک
  مطالعه و دریافت نمونه سوال 
هندسه ی تحلیلی رشته ی ریاضی

 

 1. ایثارگران اراک - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. ایثارگران اراک - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 3. شاهد اراک - خرداد 86 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 4. شاهد اراک - اردیبهشت 86 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. شهر تهران - دی ماه 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ 


 6. شاهد اراک - دی ماه 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 8. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه 


 9. هماهنگ کشوری - تیر 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 10. شهید بهشتی تهران - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. شهید بهشتی تهران - دی ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


ریاضی عمومی 1 و 2 رشته ی تجربی

 

 • ریاضی عمومی 1
 1. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 2. هماهنگ کشوری - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری - دی ماه 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 4. شهید بهشتی تهران - اسفند 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 5. شهید بهشتی تهران
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. شهید بهشتی تهران
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 7. پیش دانشگاهی آبسال تهران
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 • ریاضی عمومی 2
 1. ایثارگران اراک - اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. شاهد اراک - اردیبهشت 86 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 3. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 4. هماهنگ کشوری - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 5. شهید بهشتی تهران - خرداد 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 6. هماهنگ کشوری -دی ماه 75
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


ریاضی پایه ی 1 و 2 رشته ی انسانی

 

 • ریاضی پایه ی 1
 1. ایثارگران اراک - دی ماه 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 2. هماهنگ کشوری - دی ماه 81 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 3. هماهنگ کشوری - اسفند ماه 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 • ریاضی پایه ی 2

 1. هماهنگ کشوری -اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 2. هماهنگ کشوری -اردیبهشت 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری - تیر 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه
 4. شاهد اراک - اردیبهشت 86 
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. هماهنگ کشوری -اردیبهشت 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. هماهنگ کشوری -اردیبهشت 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. شهید بهشتی تهران - شبانه - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 8. شهید بهشتی تهران - روزانه - اردیبهشت 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


 9. شهید بهشتی تهران -اسفند 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
منبع:     http://www.epmath.ir